Hydride Ion Intercalation and Conduction in the Electride Sr3CrN3

Hydride Ion Intercalation and Conduction in the Electride Sr3CrN3

לאלקטריד החדש שהתגלה Sr3CrN3 יש מבנה חלת דבש עם ערוצים שמחלחלים לכל אורכו. נמצא כי לערוצים אלה יש תכונות כמעט אידיאליות להובלת יוני הידריד כפי שמעידה אנרגיית ההפעלה הנמוכה ביותר שדווחה אי פעם. ממצא זה עשוי להיות בעל משמעות ביישומי תאי דלק או אחסון אנרגיה בשל הזמינות האוניברסלית של מימן. באופן רחב יותר, המחקר מדגיש את החשיבות הפוטנציאלית של אלקטרידים לעתיד של אנרגיה נקייה.

Related